داستان جالب شایعه ای که پخش شد

شایعه ای که پخش شد زنی شایعه ای درباره همسایه اش را مدام تکرار کرد. در عرض چند روز، همه محل داستان را فهمیدند.شخصی که داستان درباره او بود، عمیقاً آزرده و دلخور شد. بعداً، زنی که آن شایعه را پخش کرده بود و غیبت نموده بود، متوجه شد که کاملاً اشتباه می کرده. او […]