نیازمندی های صبح اصفهان

داستان جالب شعرشاه قاجار

شعر شاه قاجار فتحعلی شاه قاجار گه گاه شعر می سرود، روزی شاعر دربار را به داوری گرفت. شاعر هم که شعر را نپسندیده بود، بی پروا نظر خود را باز گفت. فتحعلی شاه فرمان داد تا او را به طویله ببرند و در ردیف چهار پایان به آخور بندند. شاعر ساعتی چند آنجا بود […]