داستان جالب حضرت سلیمان و خفاش

حضرت سلیمان و خفاش چهارکس نزد سلیمان آمدند که هر یک حاجتی داشتند.یکی خورشید بود و گفت: ای پیغمبر، درحق من دعا کن که خداوند مسکنی دهد، مانند سایر مخلوقات، که پیوسته در شرق و غرب نباشم، سلیمان قبول کرد. دومی مار بود، عرض کرد یا سلیمان، در حق من از خداوند مسئلت نما که […]