داستان جالب موفقیت از دید سقراط

  موفقیت از دید سقراط مرد جوانی از سقراط پرسید راز موفقیت چیست. سقراط به او گفت، “فردا به کنار نهر آب بیا تا راز موفّقیت را به تو بگویم.”صبح فردا مرد جوان مشتاقانه به کنار رود رفت.سقراط از او خواست که به سوی رودخانه او را همراهی کند. جوان با او به راه افتاد. […]