داستان جالب پشه به حضرت سلیمان

شکایت پَشّه به درگاه سلیمان(ع) حضرت سلیمان(ع) که بر همه‌ی موجودات حکومت می‌کرد، زبان ‌همه را می‌دانست و در ستیزها بین آن‌ها داورى می‌کرد. روزى پشّه‌ای از روى علف‌ها برخاست و به حضور سلیمان(ع) آمد و گفت: «به دادم برس، و مرا از ظلم دشمنم نجات بده!» . سلیمان گفت: دشمن تو کیست؟ و شکایت […]