داستان جالب تلاش عقاب

عقاب،تعییر عقاب می تواند ۷۰ سال زندگی کند » اما … به ۴۰ سالگی که می رسد چنگال های بلند و انعطاف پذیرش دیگر نمی توانند طعمه را گرفته و نگاه دارند.نوک بلند و تیزش خمیده و کند می شود شهبال های کهن سالش بر اثر کلفت شدن پرها به سینه اش می چسبند و […]