داستان جالب بهترین شمشیرزن

بهترین شمشیرزن جنگجویی از استادش پرسید: بهترین شمشیرزن کیست؟ استادش پاسخ داد: به دشت کنار صومعه برو. سنگی آنجاست. به آن سنگ توهین کن. شاگرد گفت: اما چرا باید این کار را بکنم؟ سنگ پاسخ نمی دهد. استاد گفت: خوب با شمشیرت به آن حمله کن. شاگرد پاسخ داد: این کار را هم نمی کنم. […]