داستان شتر

داستان انگیزشی مکان مناسب مادر و بچه شتر زیر درختی دراز کشیده بودند. سپس بچه شتر پرسید: چرا شترها کوهان دارند؟ شتر مادر این را در نظر گرفت و گفت: ما حیوانات بیابانی هستیم پس کوهان برای ذخیره آب داریم تا بتوانیم با آب بسیار کمی زنده بمانیم. بچه شتر لحظه ای فکر کرد و […]