داستان انگیزشی والت دیزنی

والت دیزنی (Walt Disney) تصور کودکی‌تان بدون والت دیزنی و شاهکارهایش ممکن است؟ نه نیست. البته چنین چیزی شدنی نبود، اگر… ، اگر والت دیزنی به گفته‌های سردبیر روزنامه محل کارش توجه می‌کرد. می‌دانید او به والت چه گفته بود؟ سردبیر اعتقاد داشت که والت دیزنی قدرت تخیل کافی ندارد و ایده‌هایش چندان جالب نیستند!والت […]