داستان جالب چراحضرت سلیمان آب حیات را نخورد؟

پرهیز از تحمل داغ عزیزان، سبب خودداری حضرت سلیمان(ع)، از خوردن آب حیات سلیمان برای نوشیدن از آب حیات با همه جانداران مشورت کرد و آنان او را به خوردن آب تشویق کردند، ولی هنگامی که از خارپشت در این مورد پرسید، گفت: صلاح در آن است که از آن آب ننوشی تا همواره داغدار […]